zaloguj facebukiem
Wymagania normy ISO 14 001:2015
WDU20180002123

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów publicznych i druków o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:05:12
2018-11-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001991

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:15:04
2018-10-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001992

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:15:04
2018-10-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001993

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:15:04
2018-10-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001357

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:45:13
2018-07-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000779

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby Odwoławczej

obowiązujący na dzień 2018-12-12 01:20:01
2018-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002477

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

obowiązujący na dzień 2018-12-12 02:00:08
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002479

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

obowiązujący na dzień 2018-12-12 02:00:08
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001996

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów publicznych i druków o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

obowiązujący na dzień 2018-12-12 02:25:10
2017-10-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001320

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych

obowiązujący na dzień 2018-12-12 03:00:10
2017-07-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000083

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2018-12-12 04:05:11
2017-01-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000014

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2018-12-12 04:10:08
2017-01-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000047

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2018-12-12 04:10:03
2017-01-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000048

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2018-12-12 04:10:03
2017-01-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002038

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania

obowiązujący na dzień 2018-12-12 04:25:08
2016-12-30
2016-12-30
---- -- --
---- -- --
WDU20160001135

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wykazu usług w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym

obowiązujący na dzień 2018-12-12 05:15:01
2016-07-28
2016-07-28
---- -- --
---- -- --
WDU20160001126

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

obowiązujący na dzień 2018-12-12 05:15:03
2016-07-28
2016-07-28
---- -- --
---- -- --
WDU20160001127

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych

obowiązujący na dzień 2018-12-12 05:15:03
2016-07-28
2016-07-28
---- -- --
---- -- --
WDU20160001128

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

obowiązujący na dzień 2018-12-12 05:15:03
2016-07-28
2016-07-28
---- -- --
---- -- --
WDU20160001089

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych i druków o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

obowiązujący na dzień 2018-12-12 05:15:08
2016-07-28
2016-07-28
---- -- --
---- -- --
WDU20160001125

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych

obowiązujący na dzień 2018-12-12 05:15:03
2016-07-28
2016-07-28
---- -- --
---- -- --
WDU20130000232

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2018-12-12 11:20:10
2013-02-20
2013-02-20
---- -- --
---- -- --
WDU20130000233

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa

obowiązujący na dzień 2018-12-12 11:20:10
2013-02-20
2013-02-20
---- -- --
---- -- --
WDU20120000365

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2018-12-11 12:45:11
2012-04-12
2012-04-12
---- -- --
---- -- --
WDU20110960559

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych

obowiązujący na dzień 2018-12-11 14:10:08
2011-05-25
2011-05-25
---- -- --
---- -- --
WDU20110420217

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2018-12-11 14:30:02
2011-03-08
2011-03-08
---- -- --
---- -- --
WDU20100720464

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2018-12-11 15:50:03
2010-05-07
2010-05-07
---- -- --
---- -- --
WDU20100480280

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań

akt posiada tekst jednolity na dzień 2018-12-11 16:00:03
2010-03-29
2010-03-29
---- -- --
---- -- --
WDU20100410238

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania

akt posiada tekst jednolity na dzień 2018-12-11 16:00:08
2010-03-17
2010-03-17
---- -- --
---- -- --
WDU20071200820

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego

akt posiada tekst jednolity na dzień 2018-12-11 20:15:12
2007-07-05
2007-07-05
---- -- --
---- -- --
WDU20061471063

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony

akt posiada tekst jednolity na dzień 2018-12-11 21:40:15
2006-09-02
2006-09-02
---- -- --
---- -- --
WDU20050750664

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2018-12-06 23:25:08
2005-04-29
2005-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20042022072

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

akt posiada tekst jednolity na dzień 2018-11-06 23:55:08
2004-10-01
2004-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20041301389

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

obowiązujący na dzień 2018-09-17 02:21:51
2004-06-23
2004-06-23
---- -- --
---- -- --
WDU20040490470

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Zamówień Publicznych

obowiązujący na dzień 2018-09-17 02:27:01
2004-04-10
2004-04-10
---- -- --
---- -- --
WMP20130000577

Zarządzenie Nr 43 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej

na dzieñ 2018-12-11 13:40:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000780

Zarządzenie nr 58 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 2014 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej

na dzieñ 2018-12-12 10:25:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000722

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wykazu aktów prawnych wdrażających przepisy określone w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE

na dzieñ 2018-12-12 05:20:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000832

Zarządzenie nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej oraz wskazania jednostek administracji rządowej zobowiązanych do nabywania zamówień od centralnego zamawiającego

na dzieñ 2018-12-12 02:50:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000395

Zarządzenie nr 43 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wskazania centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej oraz wskazania jednostek administracji rządowej zobowiązanych do nabywania zamówień od centralnego zamawiającego

na dzieñ 2018-12-12 01:20:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002178

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby Odwoławczej

uchylony na dzień 2018-12-12 04:20:01
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
2018-05-01
WDU20160001386

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

uchylony na dzień 2018-12-12 05:00:07
2016-09-09
2016-09-09
---- -- --
2018-01-01
WDU20150002254

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

uchylony na dzień 2018-12-12 06:20:02
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2018-01-01
WDU20150002263

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

uchylony na dzień 2018-12-12 06:20:01
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2018-01-01
WDU20130001692

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

uchylony na dzień 2018-12-12 10:05:05
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20130001735

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

uchylony na dzień 2018-12-12 10:00:15
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20130001530

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania

uznany za uchylony na dzień 2018-12-12 10:15:02
2013-12-27
2013-12-27
---- -- --
2016-07-28
WDU20130000279

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych

uchylony na dzień 2018-12-12 11:20:04
2013-03-16
2013-03-16
---- -- --
2016-07-28
WDU20130000231

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

uznany za uchylony na dzień 2018-12-12 11:20:10
2013-02-20
2013-02-20
---- -- --
2016-07-28
WDU20120001360

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

uchylony na dzień 2018-12-12 11:45:03
2013-02-20
2013-02-20
---- -- --
2014-01-01
WDU20120001361

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu usług w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym

uznany za uchylony na dzień 2018-12-12 11:45:03
2013-02-20
2013-02-20
---- -- --
2016-07-28
WDU20120001372

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych

uznany za uchylony na dzień 2018-12-12 11:45:02
2013-02-20
2013-02-20
---- -- --
2016-07-28
WDU20112821649

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

uchylony na dzień 2018-12-11 13:15:01
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2014-01-01
WDU20112821650

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

uchylony na dzień 2018-12-11 13:15:01
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2014-01-01
WDU20102231458

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

uchylony na dzień 2018-12-11 14:55:10
2010-12-11
2010-12-11
---- -- --
2016-07-28
WDU20100120068

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym

uznany za uchylony na dzień 2018-12-11 16:10:05
2010-01-29
2010-01-29
---- -- --
2016-07-28
WDU20100120069

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych

uchylony na dzień 2018-12-11 16:10:05
2010-01-29
2010-01-29
---- -- --
2016-07-28
WDU20092261817

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

uznany za uchylony na dzień 2018-12-11 16:15:05
2009-12-31
2009-12-31
---- -- --
2013-02-20
WDU20092241795

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

uchylony na dzień 2018-12-11 16:15:07
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20092241796

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

uchylony na dzień 2018-12-11 16:15:07
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20081881153

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych

uchylony na dzień 2018-12-11 18:20:02
2008-10-24
2008-10-24
---- -- --
2010-01-29
WDU20081881154

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

uchylony na dzień 2018-12-11 18:20:01
2008-10-24
2008-10-24
---- -- --
2010-12-11
WDU20081881155

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie, w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

uchylony na dzień 2018-12-11 18:20:01
2008-10-24
2008-10-24
---- -- --
2009-12-31
WDU20081881156

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań

uchylony na dzień 2018-12-11 18:20:01
2008-11-06
2008-11-06
---- -- --
2010-03-29
WDU20081821122

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania

uchylony na dzień 2018-12-11 18:20:06
2008-10-24
2008-10-24
---- -- --
2010-03-17
WDU20072411762

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

uchylony na dzień 2018-12-11 19:25:09
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2010-01-01
WDU20072411763

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

uchylony na dzień 2018-12-11 19:25:09
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2010-01-01
WDU20072021463

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2007 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

uchylony na dzień 2018-12-11 19:40:12
2007-11-15
2007-11-15
---- -- --
2008-10-24
WDU20071871327

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2007 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań

uchylony na dzień 2018-12-11 19:50:04
2007-10-12
2007-10-12
---- -- --
2010-03-29
WDU20071751226

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania

uchylony na dzień 2018-12-11 19:55:05
2007-10-09
2007-10-09
---- -- --
2013-12-27
WDU20071280885

Rozporządzenie Prezesa Rady ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby Odwoławczej

uchylony na dzień 2018-12-11 20:10:17
2007-10-12
2007-10-12
---- -- --
2018-05-01
WDU20071280886

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania

uchylony na dzień 2018-12-11 20:10:16
2007-10-12
2007-10-12
---- -- --
2010-03-17
WDU20071020693

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych

uchylony na dzień 2018-12-11 20:20:18
2007-06-11
2007-06-11
---- -- --
2008-10-24
WDU20070360228

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

uchylony na dzień 2018-12-11 20:45:19
2007-03-15
2007-03-15
---- -- --
2008-01-01
WDU20061551110

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania

uchylony na dzień 2018-12-11 21:40:07
2006-09-15
2006-09-15
---- -- --
2013-12-27
WDU20060870609

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie wzorów ogłoszeń przekazywanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych

uznany za uchylony na dzień 2018-12-11 22:00:13
2006-05-25
2006-05-25
---- -- --
2007-06-11
WDU20060870610

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

uchylony na dzień 2018-12-11 22:00:12
2006-05-25
2006-05-25
---- -- --
2008-01-01
WDU20060870604

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

uchylony na dzień 2018-12-11 22:00:14
2006-05-25
2006-05-25
---- -- --
2008-01-01
WDU20060870605

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

uchylony na dzień 2018-12-11 22:00:14
2006-05-25
2006-05-25
---- -- --
2009-12-31
WDU20060870606

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

uchylony na dzień 2018-12-11 22:00:13
2006-05-25
2006-05-25
---- -- --
2007-11-15
WDU20060870607

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za czynności arbitrów

uznany za uchylony na dzień 2018-12-11 22:00:13
2006-05-25
2006-05-25
---- -- --
2007-10-12
WDU20060870608

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania oraz szczegółowych zasad rozliczania kosztów w postępowaniu odwoławczym

uznany za uchylony na dzień 2018-12-11 22:00:13
2006-05-25
2006-05-25
---- -- --
2007-10-12
WDU20060870603

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań

uznany za uchylony na dzień 2018-12-11 22:00:14
2006-05-25
2006-05-25
---- -- --
2007-10-12
WDU20060460331

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

uchylony na dzień 2018-12-11 22:15:12
2006-03-21
2006-03-21
---- -- --
2006-05-25
WDU20050480450

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania oraz szczegółowych zasad rozliczania kosztów w postępowaniu odwoławczym

uchylony na dzień 2018-12-06 23:35:13
2005-04-09
2005-04-09
---- -- --
2006-05-25
WDU20040980997

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu wpisu na listę arbitrów, sposobu powoływania komisji egzaminacyjnej i przeprowadzania egzaminu oraz zakresu egzaminu

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 02:25:41
2004-05-09
2004-05-09
---- -- --
2007-10-12
WDU20040750703

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu wyznaczania obserwatora, wykonywania czynności obserwatora oraz wysokości wynagrodzenia za czynności obserwatora

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 02:26:26
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2006-05-25
WDU20040710645

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

uchylony na dzień 2018-09-17 02:26:34
2004-05-06
2004-05-06
---- -- --
2006-05-25
WDU20040710646

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

uchylony na dzień 2018-09-17 02:26:34
2004-05-06
2004-05-06
---- -- --
2006-05-25
WDU20040560546

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na kandydatów na stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, sposobu powoływania komisji konkursowej oraz wymagań wobec jej członków

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 02:26:50
2004-04-22
2004-04-22
---- -- --
2005-09-01
WDU20040560547

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań

uchylony na dzień 2018-09-17 02:26:50
2004-04-15
2004-04-15
---- -- --
2006-05-25
WDU20040500479

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach publicznych oraz jego wzoru

uchylony na dzień 2018-09-17 02:27:00
2004-04-13
2004-04-13
---- -- --
2006-09-15
WDU20040490468

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania oraz szczegółowych zasad rozliczania kosztów w postępowaniu odwoławczym

uchylony na dzień 2018-09-17 02:27:01
2004-04-03
2004-04-03
---- -- --
2006-05-25
WDU20040480460

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wzorów ogłoszeń przekazywanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych oraz Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

uchylony na dzień 2018-09-17 02:27:02
2004-04-02
2004-04-02
---- -- --
2006-05-25
WDU20040480461

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za czynności arbitrów

uchylony na dzień 2018-09-17 02:27:02
2004-04-02
2004-04-02
---- -- --
2006-05-25
WDU20040400356

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

uchylony na dzień 2018-09-17 02:30:02
2004-03-12
2004-03-12
---- -- --
2006-03-21
WDU20180002123

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów publicznych i druków o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:05:12
2018-11-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001991

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:15:04
2018-10-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001992

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:15:04
2018-10-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001993

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:15:04
2018-10-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001357

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:45:13
2018-07-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000779

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby Odwoławczej

obowiązujący na dzień 2018-12-12 01:20:01
2018-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002477

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

obowiązujący na dzień 2018-12-12 02:00:08
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002479

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

obowiązujący na dzień 2018-12-12 02:00:08
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001996

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów publicznych i druków o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

obowiązujący na dzień 2018-12-12 02:25:10
2017-10-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001320

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych

obowiązujący na dzień 2018-12-12 03:00:10
2017-07-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000083

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2018-12-12 04:05:11
2017-01-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002178

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby Odwoławczej

uchylony na dzień 2018-12-12 04:20:01
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
2018-05-01
WDU20170000014

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2018-12-12 04:10:08
2017-01-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000047

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2018-12-12 04:10:03
2017-01-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000048

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2018-12-12 04:10:03
2017-01-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002038

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania

obowiązujący na dzień 2018-12-12 04:25:08
2016-12-30
2016-12-30
---- -- --
---- -- --
WDU20160001386

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

uchylony na dzień 2018-12-12 05:00:07
2016-09-09
2016-09-09
---- -- --
2018-01-01
WDU20160001135

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wykazu usług w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym

obowiązujący na dzień 2018-12-12 05:15:01
2016-07-28
2016-07-28
---- -- --
---- -- --
WDU20160001126

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

obowiązujący na dzień 2018-12-12 05:15:03
2016-07-28
2016-07-28
---- -- --
---- -- --
WDU20160001127

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych

obowiązujący na dzień 2018-12-12 05:15:03
2016-07-28
2016-07-28
---- -- --
---- -- --
WDU20160001128

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

obowiązujący na dzień 2018-12-12 05:15:03
2016-07-28
2016-07-28
---- -- --
---- -- --
WDU20160001089

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych i druków o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

obowiązujący na dzień 2018-12-12 05:15:08
2016-07-28
2016-07-28
---- -- --
---- -- --
WDU20160001125

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych

obowiązujący na dzień 2018-12-12 05:15:03
2016-07-28
2016-07-28
---- -- --
---- -- --
WDU20150002254

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

uchylony na dzień 2018-12-12 06:20:02
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2018-01-01
WDU20150002263

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

uchylony na dzień 2018-12-12 06:20:01
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2018-01-01
WDU20130001692

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

uchylony na dzień 2018-12-12 10:05:05
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20130001735

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

uchylony na dzień 2018-12-12 10:00:15
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20130001530

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania

uznany za uchylony na dzień 2018-12-12 10:15:02
2013-12-27
2013-12-27
---- -- --
2016-07-28
WDU20130000279

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych

uchylony na dzień 2018-12-12 11:20:04
2013-03-16
2013-03-16
---- -- --
2016-07-28
WDU20130000231

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

uznany za uchylony na dzień 2018-12-12 11:20:10
2013-02-20
2013-02-20
---- -- --
2016-07-28
WDU20130000232

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2018-12-12 11:20:10
2013-02-20
2013-02-20
---- -- --
---- -- --
WDU20130000233

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa

obowiązujący na dzień 2018-12-12 11:20:10
2013-02-20
2013-02-20
---- -- --
---- -- --
WDU20120001360

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

uchylony na dzień 2018-12-12 11:45:03
2013-02-20
2013-02-20
---- -- --
2014-01-01
WDU20120001361

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu usług w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym

uznany za uchylony na dzień 2018-12-12 11:45:03
2013-02-20
2013-02-20
---- -- --
2016-07-28
WDU20120001372

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych

uznany za uchylony na dzień 2018-12-12 11:45:02
2013-02-20
2013-02-20
---- -- --
2016-07-28
WDU20120000365

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2018-12-11 12:45:11
2012-04-12
2012-04-12
---- -- --
---- -- --
WDU20112821649

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

uchylony na dzień 2018-12-11 13:15:01
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2014-01-01
WDU20112821650

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

uchylony na dzień 2018-12-11 13:15:01
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2014-01-01
WDU20110960559

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych

obowiązujący na dzień 2018-12-11 14:10:08
2011-05-25
2011-05-25
---- -- --
---- -- --
WDU20110420217

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2018-12-11 14:30:02
2011-03-08
2011-03-08
---- -- --
---- -- --
WDU20102231458

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

uchylony na dzień 2018-12-11 14:55:10
2010-12-11
2010-12-11
---- -- --
2016-07-28
WDU20100720464

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2018-12-11 15:50:03
2010-05-07
2010-05-07
---- -- --
---- -- --
WDU20100480280

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań

akt posiada tekst jednolity na dzień 2018-12-11 16:00:03
2010-03-29
2010-03-29
---- -- --
---- -- --
WDU20100410238

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania

akt posiada tekst jednolity na dzień 2018-12-11 16:00:08
2010-03-17
2010-03-17
---- -- --
---- -- --
WDU20100120068

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym

uznany za uchylony na dzień 2018-12-11 16:10:05
2010-01-29
2010-01-29
---- -- --
2016-07-28
WDU20100120069

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych

uchylony na dzień 2018-12-11 16:10:05
2010-01-29
2010-01-29
---- -- --
2016-07-28
WDU20092261817

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

uznany za uchylony na dzień 2018-12-11 16:15:05
2009-12-31
2009-12-31
---- -- --
2013-02-20
WDU20092241795

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

uchylony na dzień 2018-12-11 16:15:07
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20092241796

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

uchylony na dzień 2018-12-11 16:15:07
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20081881153

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych

uchylony na dzień 2018-12-11 18:20:02
2008-10-24
2008-10-24
---- -- --
2010-01-29
WDU20081881154

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

uchylony na dzień 2018-12-11 18:20:01
2008-10-24
2008-10-24
---- -- --
2010-12-11
WDU20081881155

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie, w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

uchylony na dzień 2018-12-11 18:20:01
2008-10-24
2008-10-24
---- -- --
2009-12-31
WDU20081881156

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań

uchylony na dzień 2018-12-11 18:20:01
2008-11-06
2008-11-06
---- -- --
2010-03-29
WDU20081821122

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania

uchylony na dzień 2018-12-11 18:20:06
2008-10-24
2008-10-24
---- -- --
2010-03-17
WDU20072411762

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

uchylony na dzień 2018-12-11 19:25:09
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2010-01-01
WDU20072411763

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

uchylony na dzień 2018-12-11 19:25:09
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2010-01-01
WDU20072021463

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2007 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

uchylony na dzień 2018-12-11 19:40:12
2007-11-15
2007-11-15
---- -- --
2008-10-24
WDU20071871327

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2007 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań

uchylony na dzień 2018-12-11 19:50:04
2007-10-12
2007-10-12
---- -- --
2010-03-29
WDU20071751226

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania

uchylony na dzień 2018-12-11 19:55:05
2007-10-09
2007-10-09
---- -- --
2013-12-27
WDU20071280885

Rozporządzenie Prezesa Rady ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby Odwoławczej

uchylony na dzień 2018-12-11 20:10:17
2007-10-12
2007-10-12
---- -- --
2018-05-01
WDU20071280886

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania

uchylony na dzień 2018-12-11 20:10:16
2007-10-12
2007-10-12
---- -- --
2010-03-17
WDU20071200820

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego

akt posiada tekst jednolity na dzień 2018-12-11 20:15:12
2007-07-05
2007-07-05
---- -- --
---- -- --
WDU20071020693

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych

uchylony na dzień 2018-12-11 20:20:18
2007-06-11
2007-06-11
---- -- --
2008-10-24
WDU20070360228

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

uchylony na dzień 2018-12-11 20:45:19
2007-03-15
2007-03-15
---- -- --
2008-01-01
WDU20061551110

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania

uchylony na dzień 2018-12-11 21:40:07
2006-09-15
2006-09-15
---- -- --
2013-12-27
WDU20061471063

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony

akt posiada tekst jednolity na dzień 2018-12-11 21:40:15
2006-09-02
2006-09-02
---- -- --
---- -- --
WDU20060870609

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie wzorów ogłoszeń przekazywanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych

uznany za uchylony na dzień 2018-12-11 22:00:13
2006-05-25
2006-05-25
---- -- --
2007-06-11
WDU20060870610

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

uchylony na dzień 2018-12-11 22:00:12
2006-05-25
2006-05-25
---- -- --
2008-01-01
WDU20060870604

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

uchylony na dzień 2018-12-11 22:00:14
2006-05-25
2006-05-25
---- -- --
2008-01-01
WDU20060870605

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

uchylony na dzień 2018-12-11 22:00:14
2006-05-25
2006-05-25
---- -- --
2009-12-31
WDU20060870606

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

uchylony na dzień 2018-12-11 22:00:13
2006-05-25
2006-05-25
---- -- --
2007-11-15
WDU20060870607

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za czynności arbitrów

uznany za uchylony na dzień 2018-12-11 22:00:13
2006-05-25
2006-05-25
---- -- --
2007-10-12
WDU20060870608

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania oraz szczegółowych zasad rozliczania kosztów w postępowaniu odwoławczym

uznany za uchylony na dzień 2018-12-11 22:00:13
2006-05-25
2006-05-25
---- -- --
2007-10-12
WDU20060870603

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań

uznany za uchylony na dzień 2018-12-11 22:00:14
2006-05-25
2006-05-25
---- -- --
2007-10-12
WDU20060460331

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

uchylony na dzień 2018-12-11 22:15:12
2006-03-21
2006-03-21
---- -- --
2006-05-25
WDU20050750664

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2018-12-06 23:25:08
2005-04-29
2005-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20050480450

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania oraz szczegółowych zasad rozliczania kosztów w postępowaniu odwoławczym

uchylony na dzień 2018-12-06 23:35:13
2005-04-09
2005-04-09
---- -- --
2006-05-25
WDU20042022072

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

akt posiada tekst jednolity na dzień 2018-11-06 23:55:08
2004-10-01
2004-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20041301389

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

obowiązujący na dzień 2018-09-17 02:21:51
2004-06-23
2004-06-23
---- -- --
---- -- --
WDU20040980997

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu wpisu na listę arbitrów, sposobu powoływania komisji egzaminacyjnej i przeprowadzania egzaminu oraz zakresu egzaminu

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 02:25:41
2004-05-09
2004-05-09
---- -- --
2007-10-12
WDU20040750703

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu wyznaczania obserwatora, wykonywania czynności obserwatora oraz wysokości wynagrodzenia za czynności obserwatora

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 02:26:26
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2006-05-25
WDU20040710645

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

uchylony na dzień 2018-09-17 02:26:34
2004-05-06
2004-05-06
---- -- --
2006-05-25
WDU20040710646

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

uchylony na dzień 2018-09-17 02:26:34
2004-05-06
2004-05-06
---- -- --
2006-05-25
WDU20040560546

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na kandydatów na stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, sposobu powoływania komisji konkursowej oraz wymagań wobec jej członków

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 02:26:50
2004-04-22
2004-04-22
---- -- --
2005-09-01
WDU20040560547

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań

uchylony na dzień 2018-09-17 02:26:50
2004-04-15
2004-04-15
---- -- --
2006-05-25
WDU20040490470

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Zamówień Publicznych

obowiązujący na dzień 2018-09-17 02:27:01
2004-04-10
2004-04-10
---- -- --
---- -- --
WDU20040500479

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach publicznych oraz jego wzoru

uchylony na dzień 2018-09-17 02:27:00
2004-04-13
2004-04-13
---- -- --
2006-09-15
WDU20040490468

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania oraz szczegółowych zasad rozliczania kosztów w postępowaniu odwoławczym

uchylony na dzień 2018-09-17 02:27:01
2004-04-03
2004-04-03
---- -- --
2006-05-25
WDU20040480460

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wzorów ogłoszeń przekazywanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych oraz Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

uchylony na dzień 2018-09-17 02:27:02
2004-04-02
2004-04-02
---- -- --
2006-05-25
WDU20040480461

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za czynności arbitrów

uchylony na dzień 2018-09-17 02:27:02
2004-04-02
2004-04-02
---- -- --
2006-05-25
WDU20040400356

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

uchylony na dzień 2018-09-17 02:30:02
2004-03-12
2004-03-12
---- -- --
2006-03-21
32009L0081

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2009-07-13
32005R1564

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1564/2005 z dnia 7 września 2005 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w ramach procedur zamówień publicznych zgodnie z dyrektywami 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2005-09-07
32004L0018

Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego iRady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi

2004-03-31
32004L0017

Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych

2004-03-31
32003R2151

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)Tekst mający znaczenie dla EOG.

2003-12-16
32002R2195

Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)Tekst mający znaczenie dla EOG.

2002-11-05
PN-ISO 20400:2018-12 - wersja polskaZrwnowaone zakupy
-Wytyczne
PN-ISO 20400:2018-12 - wersja polskaZrwnowaone zakupy
-Wytyczne
PN-EN ISO 14004:2016-04 - wersja polskaSystemy zarzdzania rodowiskowego
PN-EN ISO 20700:2018-11 - wersja angielskaWytyczne dotyczce usug konsultingowych w zakresie zarzdzania
PN-EN ISO 50001:2018-09 - wersja angielskaSystemy zarzdzania energi
-Wymagania i wytyczne stosowania
PN-EN 9115:2018-09 - wersja angielskaSystemy zarzdzania jakoci
-Wymagania dla organizacji zwizanych z lotnictwem, kosmonautyk i obronnoci
-Dostarczane oprogramowanie (Uzupenienie EN 9100)
PN-EN 9133:2018-09 - wersja angielskaLotnictwo i kosmonautyka
-Systemy zarzdzania jakoci
-Procedura kwalifikacji dla znormalizowanych wyrobw lotniczych i kosmonautycznych
PN-ISO 37001:2017-05 - wersja polskaSystemy zarzdzania dziaaniami antykorupcyjnymi
-Wymagania i wytyczne stosowania
PN-EN 9100:2018-08 - wersja angielskaSystemy zarzdzania jakoci
-Wymagania dla organizacji zwizanych z lotnictwem, kosmonautyk i obronnoci
PN-EN 9110:2018-08 - wersja angielskaSystemy zarzdzania jakoci
-Wymagania dotyczce lotniczych organizacji obsugowych
PN-EN 9120:2018-08 - wersja angielskaSystemy zarzdzania jakoci
-Wymagania dotyczce dystrybutorw sprztu lotniczego, kosmicznego i obronnego
PN-ISO 31000:2018-08 - wersja angielskaZarzdzanie ryzykiem
-Wytyczne
PN-EN ISO 19011:2018-08 - wersja angielskaWytyczne dotyczce auditowania systemw zarzdzania
PN-EN ISO 22000:2018-08 - wersja angielskaSystemy zarzdzania bezpieczestwem ywnoci
-Wymagania dla kadej organizacji nalecej do acucha ywnociowego
PN-EN ISO 41001:2018-08 - wersja angielskaFacility Management
-Systemy zarzdzania
-Wymagania i wskazwki dotyczce stosowania
PN-EN 9101:2018-08 - wersja angielskaSystemy zarzdzania jakoci
-Wymagania dotyczce auditu dla organizacji zwizanych z lotnictwem, kosmonautyk i obronnoci
PN-EN ISO 22300:2018-07 - wersja angielskaBezpieczestwo i odporno
-Terminologia
PN-EN ISO 9004:2018-06 - wersja angielskaZarzdzanie jakoci
-Jako organizacji
-Wytyczne osignicia trwaego sukcesu
PN-EN ISO/IEC 27000:2017-06 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Przegld i terminologia
PN-EN 16991:2018-06 - wersja angielskaKontrola w oparciu o ryzyko
PN-ISO 10007:2018-05 - wersja angielskaZarzdzanie jakoci
-Wytyczne zarzdzania konfiguracj
PN-ISO 10006:2018-05 - wersja angielskaZarzdzanie jakoci
-Wytyczne zarzdzania jakoci w projektach
PN-EN ISO 15378:2018-02 - wersja angielskaBezporednie materiay opakowaniowe produktw leczniczych
-Wymagania szczeglne dotyczce zastosowania ISO 9001:2015 z uwzgldnieniem dobrej praktyki wytwarzania (GMP)
PN-EN ISO/IEC 27002:2017-06 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Praktyczne zasady zabezpieczania informacji
PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Wymagania
PN-EN ISO 13585:2012 - wersja francuskaLutowanie twarde
-Kwalifikowanie lutowaczy i operatorw lutowania twardego
PN-EN ISO 9606-1:2017-10 - wersja angielskaEgzamin kwalifikacyjny spawaczy
-Spawanie
-Cz 1: Stale
PN-ISO 55002:2017-10 - wersja polskaZarzdzanie aktywami
-Systemy zarzdzania
-Wytyczne dotyczce stosowania ISO 55001
PN-EN ISO 13485:2016-04 - wersja polskaWyroby medyczne
-Systemy zarzdzania jakoci
-Wymagania do celw przepisw prawnych
PN-ISO 55000:2017-09 - wersja polskaZarzdzanie aktywami
-Informacje oglne, zasady i terminologia
PN-ISO 55001:2017-08 - wersja polskaZarzdzanie aktywami
-Systemy zarzdzania
-Wymagania
PN-ISO/IEC 27004:2017-07 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Zarzdzanie bezpieczestwem informacji
-Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena
PN-ISO/IEC 27017:2017-07 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Praktyczne zasady zabezpieczenia informacji na podstawie ISO/IEC 27002 dla usug w chmurze
PN-EN ISO/IEC 27000:2017-06 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Przegld i terminologia
PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Wymagania
PN-EN ISO/IEC 27002:2017-06 - wersja angielskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Praktyczne zasady zabezpieczania informacji
PN-ISO 37001:2017-05 - wersja angielskaSystemy zarzdzania dziaaniami antykorupcyjnymi
-Wymagania i wytyczne stosowania
PN-EN 9132:2017-04 - wersja angielskaLotnictwo i kosmonautyka
-Systemy zarzdzania jakoci
-Wymagania dotyczce jakoci kodu Data Matrix stosowanego do znakowania czci
PN-ISO 37101:2017-03 - wersja angielskaZrwnowaony rozwj spoeczny
-System zarzdzania na rzecz zrwnowaonego rozwoju
-Wymagania i wytyczne stosowania
PN-EN 15224:2017-02 - wersja angielskaSystemy zarzdzania jakoci
-EN ISO 9001:2015 dla sektora ochrony zdrowia
PN-ISO 50003:2017-01 - wersja polskaSystemy zarzdzania energi
-Wymagania dla jednostek prowadzcych audity i certyfikacj systemw zarzdzania energi
PN-EN 16872:2016-12 - wersja angielskaUsugi lekarzy z dodatkowymi kwalifikacjami w dziedzinie homeopatii (MDQH)
-Wymagania dotyczce wiadczenia opieki zdrowotnej przez lekarzy z dodatkowymi kwalifikacjami w dziedzinie homeopatii
PN-ISO/IEC 27006:2016-12 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Wymagania dla jednostek prowadzcych audyt i certyfikacj systemw zarzdzania bezpieczestwem informacji
PN-EN ISO 14001:2015-09 - wersja polskaSystemy zarzdzania rodowiskowego
-Wymagania i wytyczne stosowania
PN-EN 9104-002:2016-08 - wersja angielskaLotnictwo i kosmonautyka
-Systemy zarzdzania jakoci
-Cz 002: Wymagania dotyczce nadzoru nad programami rejestracji/certyfikacji systemu zarzdzania jakoci w lotnictwie i kosmonautyce
PN-EN 61882:2016-07 - wersja angielskaBadania zagroe i zdolnoci do dziaania (badania HAZOP)
-Przewodnik zastosowa
PN-EN ISO 9000:2015-10 - wersja polskaSystemy zarzdzania jakoci
-Podstawy i terminologia
PN-EN ISO 9001:2015-10 - wersja francuskaSystemy zarzdzania jakoci
-Wymagania
PN-EN ISO 9001:2015-10 - wersja polskaSystemy zarzdzania jakoci
-Wymagania
PN-EN 16348:2013-10 - wersja polskaInfrastruktura gazowa
-System Zarzdzania Bezpieczestwem (SMS) dla infrastruktury przesyowej gazu i System Zarzdzania Integralnoci Rurocigu (PIMS) dla gazocigw przesyowych
-Wymagania funkcjonalne
PN-EN ISO 13485:2016-04 - wersja angielskaWyroby medyczne
-Systemy zarzdzania jakoci
-Wymagania do celw przepisw prawnych
PN-EN ISO 14004:2016-04 - wersja angielskaSystemy zarzdzania rodowiskowego
-Oglne wytyczne dotyczce wdroenia
PKN-CEN/TR 15367-1:2016-04 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Poradnik prawidowego postpowania
-Cz 1: Oleje napdowe do pojazdw samochodowych
PKN-CEN/TR 15367-1:2016-04 - wersja polskaPrzetwory naftowe
-Poradnik prawidowego postpowania
-Cz 1: Oleje napdowe do pojazdw samochodowych
PN-EN 9102:2016-03 - wersja angielskaLotnictwo i kosmonautyka
-Systemy jakoci
-Wymagania dotyczce inspekcji pierwszego wyrobu
PN-EN 9114:2016-03 - wersja angielskaLotnictwo i kosmonautyka
-Systemy jakoci
-Wytyczne dotyczce Dostawy Bezporedniej dla Przedsibiorstw Lotniczych
PN-EN 9131:2016-03 - wersja angielskaLotnictwo i kosmonautyka
-Systemy zarzdzania jakoci
-Definicja danych i dokumentacja niezgodnoci
PN-EN 16736:2016-01 - wersja angielskaOcena ryzyka dla zdrowia stwarzanego przez substancje chemiczne
-Wymagania dotyczce organizowania szkole
PN-EN ISO 15378:2015-12 - wersja angielskaBezporednie materiay opakowaniowe produktw leczniczych
-Wymagania szczeglne dotyczce zastosowania ISO 9001:2008 z uwzgldnieniem Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP)
PN-EN 13067:2013-05 - wersja polskaPersonel spawajacy i zgrzewajcy tworzywa sztuczne - Egzamin kwalifikacyjny spawaczy i zgrzewaczy - Spawane i zgrzewane poczenia z tworzyw termoplastycznych
PN-EN ISO 9000:2015-10 - wersja niemieckaSystemy zarzdzania jakoci
-Podstawy i terminologia
PN-EN ISO 9001:2015-10 - wersja niemieckaSystemy zarzdzania jakoci
-Wymagania
PN-EN 9101:2015-10 - wersja angielskaSystemy Zarzdzania Jakoci
-Wymagania dotyczce auditu dla Organizacji zwizanych z Lotnictwem, Kosmonautyk i Obronnoci
PN-EN ISO 18490:2015-10 - wersja angielskaBadania nieniszczce
-Ocena ostroci widzenia personelu bada nieniszczcych
PN-EN ISO 9000:2015-10 - wersja angielskaSystemy zarzdzania jakoci
-Podstawy i terminologia
PN-EN ISO 9001:2015-10 - wersja angielskaSystemy zarzdzania jakoci
-Wymagania
PN-EN ISO 14001:2015-09 - wersja angielskaSystemy zarzdzania rodowiskowego
-Wymagania i wytyczne stosowania
PKN-ISO/TS 22003:2015-06 - wersja polskaSystemy zarzdzania bezpieczestwem ywnoci
-Wymagania dla jednostek prowadzcych audit i certyfikacj systemw zarzdzania bezpieczestwem ywnoci
PN-EN 16646:2015-04 - wersja angielskaObsugiwanie
-Obsugiwanie w zarzdzaniu rodkami trwaymi
PN-EN 9110:2015-04 - wersja angielskaSystemy zarzdzania jakoci
-Wymagania dotyczce lotniczych organizacji obsugowych
PN-EN 9103:2015-02 - wersja angielskaLotnictwo i kosmonautyka
-Systemy zarzdzania jakoci
-Zarzdzanie zmianami cech kluczowych
PN-EN ISO 22311:2015-02 - wersja angielskaBezpieczestwo powszechne
-Wizyjne systemy dozorowe
-Wytyczne interoperacyjnoci
PN-EN ISO 22313:2015-02 - wersja angielskaBezpieczestwo powszechne
-Systemy zarzdzania cigoci dziaania
-Wytyczne
PN-EN 60300-1:2015-01 - wersja angielskaZarzdzanie niezawodnoci
-Cz 1: Wytyczne dotyczce zarzdzania i zastosowania
PN-EN ISO 9606-1:2014-02 - wersja polskaEgzamin kwalifikacyjny spawaczy
-Spawanie
-Cz 1: Stale
PN-EN 16575:2014-12 - wersja angielskaProdukty biobazowe
-Terminologia
PN-EN ISO 13485:2012 - wersja polskaWyroby medyczne
-Systemy zarzdzania jakoci
-Wymagania do celw przepisw prawnych
PN-ISO/IEC 27002:2014-12 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Praktyczne zasady zabezpieczania informacji
PN-ISO/IEC 27001:2014-12 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Wymagania
PN-EN 15628:2014-11 - wersja angielskaObsugiwanie
-Kwalifikacje personelu obsugiwania
PN-ISO/IEC 27000:2014-11 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Systemy zarzdzania bezpieczestwem informacji
-Przegld i terminologia
PN-EN ISO 22300:2014-11 - wersja angielskaBezpieczestwo powszechne
-Terminologia
PN-EN ISO 22301:2014-11 - wersja angielskaBezpieczestwo powszechne
-Systemy zarzdzania cigoci dziaania
-Wymagania
PN-EN ISO 24801-3:2014-07 - wersja angielskaUsugi w zakresie nurkowania rekreacyjnego
-Wymagania dotyczce szkolenia petwonurkw uprawiajcych nurkowanie rekreacyjne
-Cz 3: Poziom 3
-Petwonurek przewodnik
PN-EN ISO 24801-1:2014-07 - wersja angielskaUsugi w zakresie nurkowania rekreacyjnego
-Wymagania dotyczce szkolenia petwonurkw uprawiajcych nurkowanie rekreacyjne
-Cz 1: Poziom 1
-Petwonurek wymagajcy nadzoru
PN-EN ISO 24801-2:2014-07 - wersja angielskaUsugi w zakresie nurkowania rekreacyjnego
-Wymagania dotyczce szkolenia petwonurkw uprawiajcych nurkowanie rekreacyjne
-Cz 2: Poziom 2
-Petwonurek samodzielny
PN-EN ISO 24802-1:2014-07 - wersja angielskaUsugi w zakresie nurkowania rekreacyjnego
-Wymagania dotyczce szkolenia instruktorw petwonurkowania
-Cz 1: Poziom 1
PN-EN ISO 24802-2:2014-07 - wersja angielskaUsugi w zakresie nurkowania rekreacyjnego
-Wymagania dotyczce szkolenia instruktorw petwonurkowania
-Cz 2: Poziom 2
PN-EN ISO 9712:2012 - wersja polskaBadania nieniszczce
-Kwalifikacja i certyfikacja personelu bada nieniszczcych
PN-EN 62198:2014-07 - wersja angielskaZarzdzanie ryzykiem przedsiwzicia
-Wytyczne stosowania
PN-EN 1325:2014-07 - wersja angielskaZarzdzanie wartoci
-Sownik
-Terminy i definicje
PN-EN ISO 9606-1:2014-02 - wersja niemieckaEgzamin kwalifikacyjny spawaczy
-Spawanie
-Cz 1: Stale
PN-EN ISO/IEC 19788-5:2014-06 - wersja angielskaTechnologie informacyjne
-Uczenie si, ksztacenie i szkolenie
-Metadane zasobw edukacyjnych
-Cz 5: Elementy edukacyjne
PN-EN ISO/IEC 19788-3:2014-03 - wersja angielskaTechnologie informacyjne
-Uczenie si, ksztacenie i szkolenie
-Metadane zasobw edukacyjnych
-Cz 3: Podstawowy profil aplikacji
PN-EN ISO 8586:2014-03 - wersja angielskaAnaliza sensoryczna
-Oglne wytyczne wyboru, szkolenia i monitorowania wybranych oceniajcych i ekspertw oceny sensorycznej
PN-EN ISO 9606-1:2014-02 - wersja angielskaEgzamin kwalifikacyjny spawaczy
-Spawanie
-Cz 1: Stale
PN-EN 1591-4:2014-02 - wersja angielskaKonierze i ich poczenia
-Cz 4: Potwierdzanie kompetencji personelu do montau pocze konierzowych w systemach cinieniowych stwarzajcych szczeglne zagroenie
PN-ISO/IEC 27005:2014-01 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Zarzdzanie ryzykiem w bezpieczestwie informacji
PN-ISO/IEC 27006:2014-01 - wersja polskaTechnika informatyczna
-Techniki bezpieczestwa
-Wymagania dla jednostek prowadzcych audyt i certyfikacj systemw zarzdzania bezpieczestwem informacji
PN-EN ISO 13585:2012 - wersja polskaLutowanie twarde
-Kwalifikowanie lutowaczy i operatorw lutowania twardego

O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu